Fizika – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət (Test toplusu – 2018)
239 test tapşırığı
Mövzular: 1) Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət; 2) Orta sürət; 3) Bərabərtəcilli hərəkət; 4) Hərəkətin nisbiliyi

card image

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət (Test toplusu – 2018)
218 test tapşırığı
Mövzular: 1) Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti; 2) Xətti sürət; 3) Mərkəzəqaçma təcili; 4) Qayışlı ötürmə. Fırlanan disk