Riyaziyyat – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Natural ədədlər (Test toplusu – 2018)
249 test tapşırığı
Mövzular: 1) Natural ədədlərin yazılışı və oxunuşu; 2) Natural ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi; 3) Natural ədədlərin bölünmə əlamətləri. Qalıqlı bölmə; 4) Natural ədədlərin sadə vuruqlara ayrılışı; 5) Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB), Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB)

card image

Adi və onluq kəsrlər (Test toplusu – 2018)
285 test tapşırığı
Mövzular: 1) Adi və onluq kəsrlər. Adi və onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi; 2) Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər; 3) Adi kəsrlərin müqayisəsi; 4) Adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsi. Onluq kəsrin adi çevrilməsi; 5) Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması

card image

Nisbət. Tənasüb. Faiz (Test toplusu – 2018)
313 test tapşırığı
Mövzular: 1) Nisbət. Düz və tərs mütənasiblik; 2) Tənasüb. Tənasübün xassəsi; 3) Faiz. Ədədin faizinin tapılması; 4) Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin faiz nisbəti; 5) Faizə aid məsələlər

card image

Həqiqi ədədlər (Test toplusu – 2018)
196 test tapşırığı
Mövzular: 1) Rasional ədədlər. Rasional ədədlər üzərində əməllər; 2) İrrasional ədədlər; 3) Ədədin modulu. Modul daxil olan ifadələrin çevrilməsi; 4) Ədədi orta. Həqiqi ədədlərin müqayisəsi; 5) Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli

card image

Tam cəbri ifadələr (Test toplusu – 2018)
202 test tapşırığı
Mövzular: 1) Birhədli və onun standart şəkli; 2) Çoxhədlilər və onlar üzərində əməllər; 3) Müxtəsər vurma düsturları; 4) İfadələrin ədədi qiymətlərinin hesablanması; 5) İfadələrin ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin tapılması