Azərbaycan dili – Test toplusu 2018 Azərbaycan bölməsi

card image

Fonetika (Test toplusu – 2018)
288 test tapşırığı
Mövzular: 1) Saitlər, saitlərin növləri; 2) Sait səslərin tələffüzü; 3) Ahəng qanunu; 4) Samitlər, samitlərin növləri; 5) Samit səslərin tələffüzü; 6) Heca və vurğu

card image

Orfoepiya. Orfoqrafiya (Test toplusu – 2018)
481 test tapşırığı
Mövzular: 1) Orfoqrafiya; 2) Orfoepiya

card image

Fonetik təhlil (Test toplusu – 2018)
255 test tapşırığı
Mövzular: 1) Fonetik təhlil

card image

Leksika. Sözün leksik təhlili (Test toplusu – 2018)
406 test tapşırığı
Mövzular: 1) Sözün leksik və qrammatik mənası; 2) Sözün həqiqi və məcazi mənası; 3) Təkmənalı və çoxmənalı sözlər; 4) Omonimlər; 5) Sinonimlər; 6) Antonimlər; 7) Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər; 8) Dialekt sözləri; 9) Terminlər; 10) Neologizmlər; 11) Arxaizmlər; 12) Alınma sözlər; 13) Frazeoloji birləşmələr

card image

Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibinə görə təhlili (Test toplusu – 2018)
425 test tapşırığı
Mövzular: 1) Sözün tərkibi: kök və şəkilçi; 2) Şəkilçilərin növləri; 3) Sözün başlanğıc forması; 4) Eyniköklü sözlər; 5) Sözün quruluşca növləri. Sadə sözlər; 6) Düzəltmə sözlər; 7) Mürəkkəb sözlər; 8) Sözün tərkibinə görə təhlili